Hakkımızda

 Doğada gözlerimizi kapayıp yok saydığımız çok özel canlılık formları mevcuttur. Aradığımız ‘dahiyane’ fikirler uzağımızda değil, üzerinde yaşadığımız topraklardadır. Bu özel formlardan biri de bir toprak altı gövde biçimi
olan Rizom’dur. Rizom, toprak altında yatay biçimde uzanır. Altında birbirine bağlı kökleri bulunur. Uygun olmayan iklim koşullarında bu yapısı sebebiyle kendini korur. Birbirine bağlı farklı kökleri aynı gövdede buluşturan Rizom, bu gövdede farklı filizler vermeyi mümkün kılar. Rizom, yeni bir düşüncenin ve yeni bir yaşamın filizlerini vermek için ilham aldığımız metaforumuzdur.

 Rizom Dergi, insanlığın düşünsel birikimine dayandırdığı kökleriyle bir gövde olma ve filiz verme önerisidir. Gövdesinin yataylığı iktidar ilişkilerine ve hiyerarşisine bir eleştiridir. Gövdenin dayandığı kökler farklı düşünsel birikimlerin aynı gövdede büyüdüğünü gösterir. Bu gövde, insanlığın adil-özgür bir dünya arayışının büyüdüğü ve filiz verdiği yerdir. Yatay büyüyen gövdesinin ortaya çıkardığı filizler, farklı öznelerin bir aradalığını ve oluşumunu betimler.

 Yaşadığımız topraklarda, köklerimizden yeni bir gövde oluşturmak istiyoruz. Fillizler vermek ve bu coğrafyayı güzelleştimek istiyoruz. Adil ve özgür bir yaşamı ancak böyle bir gövdeyi oluşturabilirsek filizlendirebiliriz. Bu yüzden Rizom Dergi bir çağrıdır. Bu gövdeyi oluşturma, geliştirme ve büyütme çağrısıdır.

Rizom Akademi Tüzüğü :

1-Rizom Akademi, akla uygun, adil, insanca ve ekolojik bir toplumun önündeki engelleri araştırmak, bulmak ve incelemek, toplumsal gelişmenin kanallarını açmak için kurulmuştur.

2- Rizom Akademi, akademinin tarihsel geleneğinin daha da çarpıklaştığını tespit etmekte, kapitalist sisteminin sürdürülebilir kılınması adına bilimsel-düşünsel üretim yapılmasına karşı çıkmaktadır ve adil, ekolojik ve demokratik bir toplumun kuruluşu için bilimsel-düşünsel üretimde bulunan yeni bir akademi geleneğini temsil etmektedir.

3-Rizom Akademi, bilginin ve bilimin bir avuç azınlığın tekelinden kurtarılması adına tarihsel bir sorumluluk üstlenmekte, entelektüeller ve toplum arasındaki duvarları yıkma görevini üzerine almaktadır. Akademimiz, yeni bir toplum ufkunu kendisine rehber alan ve yukarıda tanımlanan şekilde bir entelektüeller takımı yaratmayı hedeflemektedir. Hem ulusal hem de uluslararası çapta bir entelektüel merkez yaratma iddiasındadır ve üyelerinin bu sorumluluğu içselleştirerek hareket etmelerini istemektedir.

4-Rizom Akademi, insanlığın düşünsel birikimini sahiplenir. Bu düşünsel birikim içindeki hantallaştırıcı, geriletici, cinsiyetçi, eşitsizlikçi, tahakkümcü ögeleri ayıklayarak yaratıcı ve yapıcı yönlerini adil, demokratik ve ekolojik bir uygarlığın kuruluşu için referans alır.

5- Rizom Akademi, ahlaki yozlaşmanın ve kültürel çürümenin ortasında yeni ve yüksek bir kültür ve ahlak oluşturmak için yola çıkmıştır.

6- Rizom Akademi, bireyi kendine ve topluma yabancılaştıran bireyciliğe ve bireyi kolektifin içinde eriten, yok sayan kolektivizme karşıdır. Bireyin kendi olabilmesini kolektif/toplumsal bir oluş içinde değerlendirirken, kolektifin de bireysel varlık hakkı ile gelişip güçleneceğini savunur.

7- Rizom Akademi, Batı ve Doğu uygarlık birikimlerinin birbirinin karşısında veya hiyerarşik olarak konumlandırılmasına ve güç ilişkilerinin aracı haline getirilmesine karşı çıkmaktadır. Batı ve Doğu uygarlıkları arasında bir sentezi hedeflemekte ve evrensel bir uygarlığın izini sürmektedir.

8- Rizom Akademi bir yandan egoizm, egosantrizm ve türevleri gibi bireyci-iktidarcı dürtülere karşı mücadele verirken diğer yandan lidercilik, particilik, grupçuluk, dar grup şovenizmi gibi bireyin sorumluluk almaktan ve benliğinden kaçtığı kolektivist anlayışları da reddeder ve savaşım verir.

9- Rizom Akademi, üyelerinin akademinin duygu ve düşüncedeki birliği anlayışını zedeleyen, akademiye kendi dar ideolojik anlayışlarını dayatan, akademi içinde ahlaki ve kültürel yozlaşmaya yol açan, üyelerin moral ve motivasyonunu düşüren bütün davranışları mahkum eder ve yaptırım uygular.

10- Rizom Akademi, entelektüel bir perspektif ve ilkeler temelinde oluşmuş bir ortaklıktır. Bu ortaklık her üyenin kendi sorumluluğunu yerine getirip getirmemesini kolektife ve kendi benliğine karşı bir saygı olarak tanımlar ve dışsal bir disiplin yerine içsel ve öz bir disiplini kendisine rehber alır. Bu disiplin kurallarına uymak, entelektüel ahlakın olmazsa olmaz koşuludur.

11-Rizom Akademi, demokratik bir işleyişi esas alır ve sürekli bir demokratikleşme sürecini baz alır. Akademi, her ay en az bir kere toplanır. Akademinin dönem program sunumları üzerine konuşulur ve kararlar alınır.

12- Rizom Akademi, üyelerinden belirlenen dönemlerde görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ister ve 2 dönem üst üste yerine getirilmeyen sorumluluklar yaptırıma tabi tutulur.

*Yukarıda aktarılan entelektüel perspektifi ve disiplini kabul eden aday üyeler, üyelik hakkı kazanır ve Rizom Akademi’nin bir bileşeni olurlar.